Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Transparència

La llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la llei catalana 19/2014, de 29 de desembre,  ambdues sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, instauren el dret ciutadà d'accés a la informació pública entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.
Les persones tenen dret a sol·licitar i a obtenir la informació pública en els termes i les condicions regulats per la llei.
Si vol alguna dada o informació que no surt a aquest Portal de Transparència, enviï una sol·licitud a consorci@vngeixamplenord.cat especificant el nom i cognom, DNI, edat, telèfon, correu electrònic, informació que sol·licita i motiu de la sol·licitud. Li donarem resposta el més aviat possible.

TRANSPARÈNCIA EN L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Secció d’organització

Política de selecció de personal:
D’acord al que disposa la legislació administrativa (Disposició addicional 20 de la Llei 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común i art. 121 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público)  el nou personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions que participen en el Consorci.

TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pressupost anual 2014 publicat al BOP: el pressupost executat l’any 2015 fou el del 2014 prorrogat.
Auditories dels comptes anuals: 2011 - 2012 - 20132014
Retribucions (gerència vacant): secció en remodelació
Declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs (gerència vacant)

TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ

PAIF aprovat*
*pendent de reformulació d’acord al nou planejament en tràmit.
 

TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El Consorci VNG atesa la seva condició d’administració pública està subjecte al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i per tant la contractació segueix aquesta norma.

Òrgans de Contractació:
D’acord als estatuts del Consorci correspon als següents òrgans la contractació:
Consell General
Delegacions:
Per acord del Consell General de data 5 de març de 2008:

  • Es delega a la Comissió Executiva la competència com a òrgan de contractació dels contractes que es puguin adjudicar per procediment negociat.
  • Es delega a la Gerència la competència com a òrgan de contractació dels contractes menors.

 

Qualsevol dubte o consulta que es vulgui adreçar a l'òrgan de contractació del Consorci VNGEN ho pot fer mitjançant aquests canals de comunicació:
Telefònicament: 938106820
Correu electrònic: consorci@vengeixamplenord.cat
Presencialment: C. Ferrer i Vidal, 36 local
                         08800 Vilanova i la Geltrú

OBLIGACIONS DE PUBLICITAT EN LA CONTRACTACIÓ

Contractes adjudicats
Licitacions en tràmit: no n'hi ha.

TRANSPARÈNCIA EN ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Relació de convenis vigents que afecten a l’àmbit de l’Eixample Nord:
http://www.vilanova.cat/doc/doc_11000641_1.pdf

TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT SUBVENCIONAL

Subvencions i ajuts públics:

no n’hi ha

 

Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat