Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
 
Organització
Consell general

És l’òrgan superior de govern i administració del Consorci, està integrat per deu membres, que actuen en representació dels ens consorciats.

En són membres en representació de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú:

 • Sr. Gerard Llobet i Sánchez
 • Sr. Joan Giribet i de Sebastián
 • Sra. Queti Vinyals i Florenciano
 • Sr. Carlos Remacha i López
 • Sr. Francisco Álvarez i Marín

En són membres en representació de l’Institut Català del Sòl:

 • Sr. Damià Calvet i Valera
 • Sr. Albert Civit i Fons
 • Sr. Agustí Serra i Monté
 • Sra. Elisabet Cirici i Amell
 • Sr. Ramon Forcada i Pons
Comissió executiva

És l’òrgan d’execució de les funcions del Consorci a l’empara de les bases i els criteris fixats pel Consell General, està formada per quatre membres designats pel Consell General de forma paritària entre els ens consorciats.

En són membres en representació de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú:

 • Sr. Gerard Llobet i Sánchez
 • Sr. Xavier Isart i Rueda

En són membres en representació de l’Institut Català del Sòl:

 • Sra. Elisabet Cirici i Amell
 • Sr. Sergi Espiau i Quijada
Presidència i Vicepresidència

El Consell General nomena, d’entre els seus membres, el president i el vicepresident d’aquest òrgan, que ho és també del Consorci.

Aquests càrrecs recauen alternativament i pel termini d’un any en un vocal del Consell General que representa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i en un vocal del Consell General que representa a l’Institut Català del Sòl.

Ostenta la presidència el senyor Damià Calvet i Valera.
Ostenta la vicepresidència el senyor Gerard Llobet i Sánchez.

La Secretaria del Consorci

El Secretari del Consorci ho és tant del Consell General com de la Comissió Executiva,i és nomenat pel Consell General.

En la sessió constitutiva del Consell General es va nomenar Secretari al Sr. Tomàs Bonilla Nuñez, lletrat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

La Gerència del Consorci

La persona que ha de desenvolupar les tasques de gerència és nomena pel Consell General, no pot ser membre del Consell General ni de la Comissió Executiva, tot i que assistirà a les seves sessions amb veu però sense vot.

Les seves funcions són les que es determinen en l’acord del seu nomenament i aquelles que li deleguin els altres òrgans del Consorci.

Actualment la gerència del Consorci està vacant.

Personal laboral al servei del Consorci
Places Tasques Núm. PlacesVacants
GerentLes pròpies de la funció gerencial 1 1
Coordinador tècnic Coordinació tècnica en els processos de planejament i gestió urbanística i entre les administracions consorciades. Direcció del Consorci, en absència de gerent 1 1
Assessor Jurídic Assessorament i suport jurídic del Consorci 1 0
Responsable de Gestió Administrativa Gestió administrativa i tasques associades del Consorci 1 0

Plantilla aprovada en el Consell General celebrat el 27 de juliol de 2016
Retribucions conforme el pressupost per a l’exercici 2017, aprovat pel Consell General de 22 de març de 2017

Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat