Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Nota legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú directament o a través dels dos membres que l’integren (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Institut Català del Sòl), Així com de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts al Consorci.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al BOPB, al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.

El Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat