Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Història del projecte
El Pla General d’Ordenació Municipal de Vilanova i la Geltrú (PGOM), aprovat l’any 1981, delimità el sector de l’ Eixample Nord, classificant-lo com a sòl urbanitzable no programat.

La Revisió del PGOM del 2001, classificà el sector de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat, i preveié el seu desenvolupament en el primer quadrienni.
Per acord de la Comissió de Govern de data 27 de desembre de 2005, es va aprovar el canvi de sistema d’actuació urbanística de compensació a cooperació per no haver-se desenvolupat en els terminis previstos en el planejament.

El ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 de setembre de 2006, aprovà els convenis de col.laboració urbanística amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i “Subirats Berenguer Immobiliària SA”, referents a la permuta i transferència a l’Eixample Nord de l’aprofitament urbanístic de Platja Llarga, amb l’objectiu de preservar aquest espai natural.

En data 26 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació del PGOUM al sector de l’Eixample Nord, en la que s’incorpora la reserva d’edificabilitat de Platja Llarga i preveu un important desenvolupament terciari i d’activitat econòmica amb una densificació residencial moderada i un augment de l’habitatge protegit, i estableix com administració actuant “El Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord”, constituït a tal efecte entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i L’Institut Català del Sòl.
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat