Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Criteris i objectius del projecte

L’ordenació urbanística del sector Eixample Nord pretén donar resposta a la importància derivada de les dimensions, posició i capacitat del sector, amb la voluntat d’ordenar-lo urbanísticament de forma coherent  amb els valors territorials i urbans de l’entorn, aplicant principis de desenvolupament sostenible, amb una divisió sectorial que compassi el desenvolupament a les necessitats reals de creixement, optimitzant els recursos naturals i afavorint la diversitat social i funcional en les persones que hi faran vida.   

L’adequació al model urbà que es proposa comporta una definició nova dels eixos viaris estructurals, per tal d’establir una bona connexió amb el sòl urbà consolidat i amb el territori. Així mateix, amb el sistema d’espais lliures formulat es proposa  la penetració del territori a la ciutat, amb el reforçament de l’actual sistema hidrològic i la creació d’un nou espai urbà públic.

El propi model permet establir una edificabilitat global bruta que millora substancialment el rendiment urbà del sòl i, sobretot, compleix l’objectiu implícit de cercar una figura de la ciutat compacta, complexa, cohesionada i polifuncional, en continuïtat amb l’existent.

De tot plegat, se’n deriva una fixació dels paràmetres urbanístics i una nova configuració detallada dels sistemes generals i l’establiment d’una nova delimitació de sectors en lloc del sector únic previst en l’actualitat, tot pautat i dilatat en un procés en el temps i l’espai en el que les peces encaixen amb la màxima harmonia i equilibri.

L’objectiu complementari del desenvolupament del sector és preveure en l'ordenació urbanística de l’"Eixample Nord", un futur trasllat de l'aprofitament urbanístic atribuït a les parcel·les del sector "Platja Llarga", que afecti sòls amb aprofitament objecte de cessió, permetent la conversió d'aquest últim territori en un espai lliure públic preservat d’urbanització.

La modificació puntual del PGOU al sector Eixample Nord  pretén:

  • Una divisió en tres sectors i en possibles polígons que possibilitin la gestió, amb un desenvolupament diferit en el temps i l’assoliment singularitzat dels objectius, en comptes d’actuar en un sòl sector i diversos subsectors.
  • Ajustar el model urbà i urbanístic que es pretén per a l’Eixample Nord, d’acord amb la proposta amb la que va guanyar el concurs d’idees.
  • Ajustar els límits de l’àmbit sobre bases cartogràfiques més precises, establint la superfície real del mateix en 106,45 hectàrees.
  • Determinar i localitzar els sistemes. En el sistema viari, a més de determinar els eixos estructurants i la xarxa local, establir la proposta de connexions amb la resta del sòl urbà i, pel nord, amb el territori. En els sistemes d’espais lliures les propostes significatives són la penetració del territori a la ciutat mitjançant el reforçament i sobredimensionat del sistema hidrològic i l’espai que denomina “l’interface central”. El sistema d’equipaments públics és divers (IES, CEIP, centre tecnològic i de recerca, etc.) i se’n pot destacar per la seva importància  la reserva de sòl per a l’Hospital del Garraf.
  • Proposar com a òptima, una edificabilitat global bruta de 1,06 m2st/m2s, amb una densitat  i consum de sòl pròpia d’un model compacte, cohesionat i sostenible.
  • Permetre una dotació d’habitatge de protecció adequat a les futures necessitats.
  • Distribuir els usos mixtes, assignats pel planejament general amb localitzacions especialitzades i localitzacions mixtes, amb l’objecte implícit de cercar la ciutat complexa i polifuncional.
  • Fer una proposta de les infraestructures necessàries, amb la seva avaluació i forma d’imputació equilibrada, entre les diferents actuacions a desenvolupar.
  • Fer possible la protecció i alliberament d’edificació del sector de la Platja Llarga, mitjançant el futur trasllat del sostre allà reconegut sobre parcel·les de titularitat pública obtingudes per cessió a l’Eixample Nord, amb un efecte neutre pels propietaris de sòl d’aquest últim sector.
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat