Institut Català del Sòl
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IniciCastellanoEnglishMapa web
Constitució del consorci
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió celebrada en data 5 de març de 2007, va acordar la creació i constitució del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, i va aprovar inicialment els Estatuts que el regulen, resultant aprovats definitivament per Decret d’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007.

Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de maig de 2007, es va autoritzar a l’Institut Català del Sòl per constituir, conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, d’acord amb els Estatuts annexats a l’acord.

En compliment dels esmentats acords, en data 25 d’octubre de 2007 es va constituir el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, que està integrat de forma paritària per l’Institut Català del Sòl, empresa pública adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


• Estatuts
Consorci Urbanístic pel desenvolupament de Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Carrer Ferrer i Vidal, 36 • 08800 • Vilanova i la Geltrú • Barcelona
T. 93 810 68 20 • F. 93 815 90 63 • consorci@vngeixamplenord.cat